SALAA EL DINE

Pedigree

ANSATA HALIM SHAH *ANSATA IBN HALIMA++ NAZEER MANSOUR
BINT SAMIHA
HALIMA SHEIKH EL ARAB
RAGIA
ANSATA ROSETTA ANSATA SHAH ZAMAN *MORAFIC
*ANSATA BINT MABROUKA
*ANSATA BINT BUKRA NAZEER
BUKRA
HANAN ALAA EL DIN NAZEER MANSOUR
BINT SAMIHA
KATEEFA SHAHLOUL
BINT RISSALA
MONA BADR BESHEIR EL ASHKAR
BADRIA
MAHDIA HAMDAN
EL MAHROUSA

Progeny