NASHMI AL RASHEDIAH

Pedigree

NASEEM AL RASHEDIAH AL ADEED AL SHAQAB* ANSATA HALIM SHAH* ANSATA IBN HALIMA*
ANSATA ROSETTA*
SUNDAR ALISAYYAH* RUMINAJA ALI*
IMPERIAL SAYYAH*
NABAWEYAH EZZAIN* ANSATA ALMURTAJIZ ANSATA HEJAZI*
ANSATA SAMSARA
NK NAKEEBYA* NK HAFID JAMIL*
NABILAH
MAGHRIBIA IMPERIAL MASHHAR IMPERIAL MADHEEN MESSAOUD
MADINAH
IMPERIAL JANAABAH IMPERIAL IM JASIM
IMPERIAL FANNIYA
KHEMISSET IMPERIAL AL KAMAR EL HILAL
IMPERIALSONBESJUL
PVA TURFAH IMPERIAL IMDAL+
BKA RAKIISAH